SIV Electro – Echipamente electrice și de automatizare

CUPRINS

CAP. I Scopul Politicii de Confidențialitate

CAP. II Domeniul de aplicare al Politicii de Confidențialitate

Definiții

CAP. III Identificarea operatorului 

CAP. IV Principii referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal 

4.1 Legalitate și echitate

4.2 Transparență

4.3 Limitarea scopului

4.4 Minimizarea datelor

4.5 Acuratețea datelor

4.6 Limitarea stocării datelor

4.7 Integritatea și confidențialitatea datelor

4.8 Responsabilitatea operatorului cu privire la protecția datelor cu caracter personal

4.9 Protecția datelor se aplică începand cu momentul conceperii și pentru orice procesare

CAP. V Informarea persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

5.1 Managementul semnării și derulării contractelor cu clienții si furnizorii

5.2 Managementul activității de ofertare

5.3 Managementul activității de promovare produse și servicii, organizare evenimente comunicare

5.4 Prelucrare informație video pe perimetrul și zona de acces în clădire și în zonele comune

5.5 Managementul angajaților și aplicanților la joburi

5.5.1 Recrutare și selecție angajați

5.5.2 Constituire bază de date talente

5.5.3 Management semnare și derulare CIM

5.5.4 Instruire, dezvoltare personală și participare la evenimente

5.6 Managementul vizitatorilor

5.7 Gestionarea reclamațiilor și litigiilor

5.8 Derularea activității de audit intern și extern pentru conformitate și calitate

CAP. VI Destinatari

CAP. VII Drepturile persoanelor vizate

CAP. VIII Securitatea și confidențialitatea

CAP. IX Persoana împuternicită de opertor

CAP. X Transferul datelor

CAP. XI Persoana responsabilă de protecția datelor cu caracter personal

CAP. I Scopul Politicii de Confidențialitate

SIV ELECTRO CONCEPT SRL trateaza cu maximă importanță relația cu clienții, distribuitorii, furnizorii angajații, solicitanții de locuri de muncă precum și cu vizitatorii și alte părți interesate. Compania își propune să ofere un nivel adecvat de protecție a prelucrării datelor cu caracter personal pentru a-și menține și îmbunătăți relațiile de afaceri, încrederea și reputația.

Politica de confidențialitate respectă principiile Regulamentului General al Uniunii Europene privind protecția persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestora 679/2016 (denumit în continuare „GDPR”). Regulamentul își propune să protejeze drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor fizice din UE în contextul globalizării economiei și digitalizării comunicațiilor, în special dreptul acestora la protecția datelor cu caracter personal. GDPR pune transparența și legalitatea prelucrărilor ca principii de referință pentru a oferi indivizilor informaţiile și controlul de care au nevoie atunci când le sunt prelucrate datele cu caracter personal.

Politica de confidențialitate urmărește să ofere un cadru aplicat la nivel internațional în cadrul SIV ELECTRO CONCEPT SRL pentru a atinge un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, în beneficiul tuturor părților implicate.

CAP. II Domeniul de aplicare al Politicii de Confidențialitate

Această politică se aplică prelucrării datelor cu caracter personal de către SIV ELECTRO CONCEPT SRL. Datele personale reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, cum ar fi informații biografice (nume, date de naștere etc.), date privind locul de muncă (adrese, poziție, numere de telefon și adrese de e-mail etc.), identificator online (adresa IP) sau la unul sau mai multe elemente specifice identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Această politică cuprinde principii general acceptate privind protecția datelor, fără a înlocui cadrul legal existent. Politica este în acord cu Dreptul European și Dreptul Intern cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și se aplică operațiunilor din cardul SIV ELECTRO CONCEPT SRL. Compania se angajează cu această politică să respecte pe deplin legile naționale și Europene aplicabile cu privire la protecția datelor personale și libera circulație a acestora.

Această politică nu se aplică datelor de identificare a persoanelor juridice, cum ar fi companiile sau alte organizații cu personalitate juridică.

Această politică nu se aplică datelor anonime, cum ar fi datele statistice. Cu toate acestea, simpla absență a unui nume nu implică faptul că datele sunt anonime, ar trebui să fie imposibilă identificarea directă sau indirectă a unei persoane vizate.

Această politică poate fi modificată sub coordonarea echipei de protecție a datelor din SIV ELECTRO CONCEPT SRL. Puteți găsi cea mai recentă versiune a acestei politici pe site-ul www.sivelectro.ro.

Definiții:

Operator

Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; în cazul în care scopurile și mijloacele unei astfel de prelucrări sunt stabilite prin Dreptul Uniunii sau Dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute de legea aplicabilă.

Date privind sănătatea

Datele personale referitoare la sănătatea fizică sau psihică a unei persoane fizice, inclusiv la furnizarea serviciilor de sănătate, care dezvăluie informații despre starea sa de sănătate.

Persoana vizată

O persoană fizică identificată sau identificabilă al carui/a cărei date cu caracter personal sunt procesate. O persoană fizică identificabilă este o persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Date cu caracter personal

Orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”).

Încălcarea securității datelor cu caracter personal

O încălcare a securității care duce la distrugerea, pierderea, modificarea, dezvăluirea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate în alt mod.

Prelucrare

Orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea transmiterea, diseminarea sau punerea la dispoziție în alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea datelor.

Persoana împuternicită de operator

Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

Pseudonimizare

Prelucrarea datelor cu caracter personal în așa fel încât datele cu caracter personal să nu poată fi atribuite unei anumite persoane vizate fără utilizarea unor informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie păstrate separat și să facă obiectul unor măsuri tehnice și organizatorice care să asigure neatribuirea respectivelor date unei persoane fizice identificate sau identificabile.

Destinatar

O persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism, căruia i se dezvăluie datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu un terț. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anchete anume, în conformitate cu dreptul Uniunii sau dreptul intern, nu vor fi considerați destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective va respecta normele aplicabile privind protecția datelor în conformitate cu scopurile prelucrării.

Restricționarea procesării

Marcarea datelor cu caracter personal stocate în scopul limitării prelucrării în viitor.

CAP. III Identificarea operatorului

SC SIV ELECTRO CONCEPT SRL

Număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/10343/2013, atribuit în data de 19.08.2013

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/10343/2013

Cod unic de înregistrare: RO32145859

Certificat de înregistrare: B2798967, emis pe data de 19.08.2013 și eliberat la data de 20.08.2013.

Adresă sediu social: Bucuresti sector 3, str. Panait Cerna, nr. 7, bl. M44, sc. 3, et. 5, ap. 87, cam.1. Contacte sediu social: +40 742 149 100; +40 723 289 472.

PUNCT DE LUCRU

SIV ELECTRO CONCEPT SRL

Bucuresti, sector 3, Bv. Theodor Pallady, nr. 40S, Tel +40 742 149 100, +40 723 289 472.

CAP. IV Principii referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal

4.1 Legalitate și echitate

Datele cu caracter personal trebuie prelucrate în mod legal și echitabil în raport cu persoana vizată. Orice prelucrare a datelor cu caracter personal va fi legală numai în măsura în care prelucrarea se bazează pe un temei de prelucrare prevăzut de lege. Atunci când sunt procesate categorii speciale de date cu caracter personal, aceasta se va face numai atunci când se aplică una din condițiile de derogare specificate în lege.

4.2 Transparența

Operatorul ia măsuri adecvate pentru a furniza persoanei vizate orice informații referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal într-o formă concisă, transparentă, inteligibilă și ușor accesibilă, utilizând un limbaj clar și simplu. Informațiile se furnizează în scris sau prin alte mijloace, inclusiv atunci când este oportun în format electronic.

4.3 Limitarea scopului

Scopurile pentru care sunt prelucrate datele cu caracter personal trebuie să fie explicite și legitime și să fie determinate în momentul colectării acestora. Datele cu caracter personal nu pot fi prelucrate într-o manieră incompatibilă cu aceste scopuri.

4.4 Minimizarea datelor

Datele personale trebuie să fie adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate.

4.5 Acuratețea datelor

Datele cu caracter personal trebuie să fie corecte și, dacă este necesar, să fie actualizate. Trebuie să se ia măsuri rezonabile pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere.

4.6 Limitarea stocării datelor

Datele cu caracter personal nu pot fi prelucrate o perioadă mai mare decât este strict necesar pentru prelucrarea respectivă. Din momentul în care datele personale nu mai sunt necesare pentru realizarea scopului prelucrării, acestea trebuie anonimizate sau șterse.

Datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice.

4.7 Integritatea și confidențialitatea datelor

Prelucrarea datele personale trebuie să fie făcută într-un mod care asigură securitatea acestora inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale, împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale. Sunt instituite angajamente de confidențialitate cu angajații, consultanții și alte părți care au acces la datele cu caracter personal. În plus, un sistem de restricționare a accesului bazat pe parolă asigură că persoanele pot accesa numai la acele date cu caracter personal de care au nevoie pentru exercitarea atribuțiilor care le revin.

4.8 Responsabilitatea operatorului cu privire la protecția datelor cu caracter personal

SIV ELECTRO CONCEPT SRL trebuie să poată demonstra conformitatea cu principiile legalității, echității, transparenței, minimizării, limitării scopului, limitării stocării, integrității și confidențialității prelucrării datelor cu caracter personal. Politicile de protecție a datelor, elementele de control, procedurile, listele de verificare și alte măsuri care constituie cadrul de protecție a datelor sunt documentate sistematic.

4.9 Protecția datelor se aplică începând cu momentul conceperii și pentru orice procesare

Elementele de control și modul de respectare a principiilor legate de prelucarea datelor cu caracter personal sunt dezvoltate în mod proactiv din faza de proiectare și elaborare a operațiunilor de procesare. Cele mai stricte setări de confidențialitate (în raport cu cantitatea de date colectate, amploarea procesării, perioada de stocare și accesibilitatea acesteia) trebuie aplicate în mod implicit la orice procesare. Respectarea principiilor protecției datelor este obligatorie din momentul proiectării și este o cerință funcțională pe întreaga durată de viață a operațiunilor care implică prelucrarea datelor cu caracter personal.

CAP. V Informarea persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

SIV ELECTRO CONCEPT SRL procesează date cu caracter personal în următoarele scopuri:

5.1 Managementul semnării și derulării contractelor cu clienții și furnizorii

Subproces 1 – Managementul semnării și derulării contractelor cu clienții

Scopul – semnarea și derularea contractelor cu clienții (de exemplu: livrarea de bunuri, evaluarea satisfacției clienților) și pentru a trimite informații unor astfel de clienți despre produse și servicii similare.

Legalitatea prelucrării – executarea unui contract la care persoanele vizate sunt parte sau pentru a face demersuri la cererea acestora înainte de încheierea unui contract.

Categoriile de date cu caracter personal – nume, prenume, funcție, semnătură, telefon, adresă de e-mail, adresă locație.

Perioada de stocare – pe perioada relației contractuale și după încheierea relației contractuale pe o perioada de 10 ani conform Anexei nr. 1 articolul (A) punctul 38 din Ordinului 2635/2015 privind documentele financiar-contabile.

Subproces 2 – Managementul semnării și derulării contractelor cu furnizorii

Scopul – semnarea și derularea contractelor cu furnizorii

Legalitatea prelucrării – executarea contractelor cu furnizorii și pentru a face demersuri înainte de încheierea unui contract.

Categoriile de date cu caracter personal – nume, prenume, funcție, semnătură, telefon, adresă de e-mail.

Perioada de stocare – pe perioada relației contractuale și după încheierea relației contractuale pe o perioadă de 10 ani conform Anexei nr. 1 articolul (A) punctul 38 din Ordinului 2635/2015 privind documentele financiar-contabile.

5.2 Managementul activității de ofertare

Scopul – elaborarea și transmiterea ofertei.

Legalitatea prelucrării – demersuri în vederea încheierii contractului cu clienții.

Categoriile de date cu caracter personal – nume, prenume, funcție, semnătură, telefon, adresă de e-mail, adresă locație.

Perioada de stocare – 90 de zile de la emiterea ofertei.

5.3 Managementul activității de promovare produse și servicii și organizare evenimente comunicare.

Scopul – Organizare evenimente, prezentări, promovare produse, promovare servicii și comunicare clienți.

Legalitatea prelucrării – obținerea consimțământului.

Categoriile de date cu caracter personal – nume, prenume, funcție, telefon, adresă de e-mail, țară.

Perioada de stocare – până la dezabonarea de la newsletter de către persoana vizată.

5.4 Prelucrare informație video pe perimetrul și zona de acces în clădire și în zonele comune

Scopul – prelucrarea informației video în zonele care acoperă perimetrul delimitat de granița de proprietate a companiei, parcarea și zonele publice de acces și în zonele comune și de producție.

Legalitatea prelucrării – prelucrarea este necesară în vederea realizării interesului legitim pentru asigurarea protecției patrimoniului și asigurării conformității produselor.

Categoriile de date cu caracter personal – imagine video persoană vizată, date biometrice.

Perioada de stocare – 30 de zile.

5.5 Managementul angajaților și aplicanților la joburi

5.5.1 Recrutare și selecție angajați

Scopul:

 1. a) recrutare și selecție angajați, selectie angajați stagiu de practică (intership);
 2. b) verificare referințe de la angajatorii anteriori;
 3. c) ridicare profil psihologic prin completarea Personal Questionaire.

Legalitatea prelucrării:

 1. a) demersuri în vederea semnării contractului individual de muncă;
 2. b) Consimțământul persoanei vizate.

Categoriile de date cu caracter personal – nume, prenume, adresă, telefon, adresă de e-mail, studii și alte informații necesare pentru confirmarea competențelor profesionale).

Perioada de stocare – 1 an de la colectare.

5.5.2 Constituire bază de date talente

Scopul– constituire de bază de date talente în vederea unei angajări viitoare.

Legalitatea prelucrării – obținerea consimțământului.

Categoriile de date cu caracter personal – nume, prenume, adresă, telefon, adresă de e-mail, studii și alte informații necesare pentru confirmarea competențelor profesionale.

Perioada de stocare – 1 an de la obținerea consimțământului.

5.5.3 Management semnare și derulare Contract Individual de Muncă (CIM)

Scopul – semnare și derulare contract individual de muncă inclusiv prelucrările pentru salarizare, revisal, evaluare personal, protecția muncii, eliberare fișă de aptitudini, eliberare documente la cererea persoanei vizate.

Legalitatea prelucrarii – Semnare și derulare contract individual de muncă conform Codului Muncii actualizat 2018 (legea nr.53/2003), ( scopuri conexe: salarizare, Med. Muncii, ITM, SSM, încetare CIM, arhivare, autorități, acces securizat, cărți de vizită, evaluare anuală, eliberare documente la cerere, concedii legale, concedii medicale, modificare poziție încadrare, călătorii în interes de serviciu).

Categoriile de date cu caracter personal – nume, prenume, domiciliu, serie și număr act de identitate, valabilitate, CNP, educație și instruire, salariu și beneficii, informații familie, informații administrative (ex. Cont bancar, performanța la locul de muncă, date de locație, date de sănătate cerute de dreptul intern, număr de telefon, adresă de e-mail, cazier, carte de muncă, declarații interne, acte stare civilă).

Perioada de stocare – 75 de ani de la încetarea contractului individual de muncă conform Anexei 6 din Legea Arhivelor Naționale L.16/1996.

5.5.4 Instruire, dezvoltare personală și participare la evenimente

Scopul – participare la evenimente, instruire și dezvoltare personală

Legalitatea prelucrării – prelucrarea este necesară în scopul interesului legitim urmărit de operator- informarea și dezvoltarea competențelor.

Categoriile de date cu caracter personal – nume, prenume, CNP, adresă, telefon, adresă de e-mail, imagini foto ale persoanei vizate).

Perioada de stocare – perioada cât se derulează contractul individual de muncă.

5.6 Managementul vizitatorilor

Scopul – managementul vizitatorilor (clienților , furnizorii și prospecților care vin în vizită)

Legalitatea prelucrării – prelucrarea este necesară în scopul interesului legitim urmărit de operator – prevenirea infracționalității, gestionarea solicitărilor specifice ale acestor vizitatori

Categoriile de date cu caracter personal – nume, prenume, serie și număr act de identitate, număr identificare mașină.

Perioada de stocare – 1 an de la colectarea datelor.

5.7 Gestionarea reclamațiilor și litigiilor

Scopul – prevenirea și detectarea activităților ilegale și gestionarea litigiilor.

Legalitatea prelucrării – prelucrarea este necesară în scopul interesului legitim urmărit de operator- protejarea și promovarea intereselor economice, comerciale, sociale și financiare ale SIV ELECTRO CONCEPT SRL.

Categoriile de date cu caracter personal – nume, prenume, funcție, telefon, adresă de mail, alte date relevante pentru situațiile specifice.

Perioada de stocare – pe perioada desfășurării litigiului și ulterior pe o perioadă de 5 ani de la încheierea anului la care s-a terminat procesul.

5.8 Derularea activității de audit intern și extern pentru conformitate și calitate

Scopul: Derularea operațională a activității de audit intern și extern pentru verificarea conformității și calității;

Legalitatea prelucrării – prelucrarea este necesară în scopul interesului legitim urmărit de operator – protejarea și promovarea intereselor economice, comerciale, sociale și financiare ale SIV ELECTRO CONCEPT SRL.

Categoriile de date cu caracter personal – toate categoriile de date pe care compania le prelucrează în cadrul desfășurării activității operaționale (ex. nume, prenume, funcție, telefon, adresă de e-mail, alte date relevante pentru situațiile specifice etc.)

Perioada de stocare – pe perioada desfășurării auditului și ulterior pe o perioadă de 10 ani de la încheierea acestuia.

CAP. VI Destinatari

Autoritățile statului (ANAF, ITM, Agenția de Mediu, Direcția de Sănătate Publică, AJOFM, IGSU etc.);

Managementul companiei;

Furnizori implicați în mod direct/indirect în procesul de marketing, depozitare, comercializare (ex. servicii de transport, servicii de curierat, servicii organizări evenimente și deplasări, servicii de închiriere și întreținere etc);

Furnizori de servicii medicale;

Furnizori de servicii bancare, servicii financiare și de asigurare;

Furnizori de servicii de pază și protecție;

Furnizori de servicii IT;

Furnizori de servicii asociate salarizării;

Alte companii din cadrul grupului SIV Electro.

CAP. VII Drepturile persoanelor vizate

Drepturile pe care le aveți în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal:

Conform Regulamentului (UE) 679/2016, vă puteți exercita oricare dintre urmatoarele drepturi:

 • dreptul de acces la datele cu caracter personal care vă privesc;
 • dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal atunci când acestea sunt inexacte sau incomplete;
 • dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal dacă, de exemplu, datele nu mai sunt necesare pentru procesare, sau persoana vizată obiectează că în ceea ce privește prelucrarea datelor sau prelucrarea datelor cu caracter personal a fost facută în mod ilegal;
 • dreptul la portabilitatea datelor, în sensul transferului datelor dumneavoastră personale către un alt operator de date personale într-un format structurat ce poate fi citit automat;
 • dreptul la restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal în cazurile în care, de exemplu, legalitatea procesării sau exactitatea datelor este contestată. Odată restricționată, operatorul poate doar să stocheze datele personale, nu poate să le folosească mai departe și poate să ridice restricția numai după ce a informat persoana vizată despre această intenție. Fiecărui destinatar căruia i-au fost comunicate datele cu caracter personal trebuie să fie informat cu privire la orice rectificare, ștergere sau restricție care a fost efectuată pentru a se conforma cu această solicitare;
 • dreptul de a vă opune prelucrării în cazul în care aceasta se efectuează în vederea protejării interesului nostru legitim dacă situația dumneavoastră particulară vă oferă motive întemeiate;
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează într-o masură semnificativă;
 • dreptul de a depune o plangere la noi și/sau la o autoritate competentă privind protecția datelor;
 • dreptul de a vă retrage consimțământul, în orice moment, pentru prelucrarea datelor personale, la care ați consimțit anterior.

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum și pentru orice întrebări suplimentare cu privire la această notificare sau în legatură cu utilizarea de către SIV ELECTRO CONCEPT SRL a datelor personale, vă rugăm să ne contactați alegând oricare din modalitățile de comunicare descrise mai jos, precizând, totodată, numele dumneavoastră, adresa poștală sau de e-mail (în funcție de modalitatea prin care doriți să comunicăm), numărul dumneavoastră de telefon precum și scopul cererii dumneavoastră. 

CAP. VIII Securitatea și confidențialitatea

SIV ELECTRO CONCEPT SRL și angajații acesteia au implementat măsurile tehnice și organizatorice pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau neautorizate, a pierderii accidentale, a modificărilor sau accesului neautorizat. Aceste măsuri sunt dezvoltate ținând seama de rezultatele analizei de risc a prelucrărilor efectuate și sunt evaluate și testate la intervale regulate. Securitatea și confidențialitatea necesită măsuri de sporire a gradului de conștientizare, instruire și comunicare a problemelor legate de protecția datelor cu caracter personal în cadrul organizației (training pentru toți angajații care au acces la date cu caracter personal, alocarea responsabilităților etc.). Trebuie luate în considerare tehnici cum ar fi minimizarea datelor, limitarea perioadei de stocare a informației, pseudonimizarea, criptarea, contracte de confidențialitate, integritate fizică a suporturilor de date și logarea conform drepturilor de acces în funcție de rolul avut în prelucrarea datelor cu caracter personal.

CAP. IX Persoana împuternicită de operator

SIV ELECTRO CONCEPT SRL a impus persoanelor împuternicite de operator, adică orice subcontractant care prelucrează date cu caracter personal în numele SIV ELECTRO CONCEPT SRL, să implementeze măsuri de securitate tehnice și organizaționale adecvate. Atunci când se iau în considerare aceste măsuri, trebuie avute în vedere în mod corespunzător stadiul actual al sistemelor informatice, natura, obiectul, contextul și scopurile prelucrării precum și riscurile privind încălcarea drepturilor și libertăților persoanelor fizice. SIV ELECTRO CONCEPT SRL a încheiat un acord de procesare cu fiecare dintre persoanele împuternicite în conformitate cu cerințele GDPR.

CAP. X Transferul datelor

Transferul datelor cu caracter personal este garantat din punct de vedere al securității în țările din Uniunea Europeană / Spațiul Economic European și din alte țări considerate de Comisia Europeană ca asigurând un nivel adecvat de protecție a acestora. Atunci când datele cu caracter personal sunt exportate de SIV ELECTRO CONCEPT SRL care acționează ca operator în Uniunea Europeană către destinatarii din țările care nu oferă un nivel adecvat de protecție, SIV ELECTRO CONCEPT SRL s-a asigurat că sunt puse în aplicare măsuri de protecție adecvate, clauze contractuale standard privind protecția datelor cu caracter personal sau mecanisme de certificare aprobate. În cazul în care au fost încălcate drepturile și libertățile persoanelor vizate de o entitate SIV ELECTRO CONCEPT SRL care a importat datele, aflată într-o țară terță fără un nivel adecvat de protecție, SIV ELECTRO CONCEPT SRL, care a exportat datele, se angajează să sprijine drepturile persoanei vizate, în conformitate cu această politică împotriva entității importatoare SIV ELECTRO CONCEPT SRL.

CAP. XI Persoana responsabilă de protecția datelor cu caracter personal

Top Managementul se asigură că persoana responsabilă de protecția datelor primește resursele adecvate, instruirea și garanțiile de independență necesare pentru a-și gestiona eficient sarcinile.

Persoana responsabilă cu protecția datelor are următoarele sarcini:

Informarea și consilierea angajaților și persoanelor împuternicite de SIV ELECTRO CONCEPT SRL care se ocupă de prelucrarea datelor cu caracter personal cu privire la obligațiile care le revin în temeiul Regulamentului 679/2016 și altor dispoziții de drept al Uniunii Europene și al Dreptului intern referitoare la protecția datelor.

Monitorizarea respectării Regulamentului 679/2016, a altor dispozitii de drept al Uniunii Europene sau de Drept intern referitoare la protecția datelor cu caracter personal și a politicii SIV ELECTRO CONCEPT SRL sau a persoanei împuternicite de SIV ELECTRO CONCEPT SRL în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal inclusiv alocarea responsabilităților și acțiunilor de sensibilizare și de instruire a personalului implicat în operațiunile de prelucrare și poate efectua verificări periodice, revizuiri și audituri ale documentelor, procedurilor și operațiunilor.

Furnizarea de consiliere la cerere în ceea ce privește evaluarea impactului asupra protecției datelor și monitorizarea funcționării acesteia în conformitate cu prevederile articolului 35 din Regulamentul 679/2016.

Cooperarea cu autoritatea de supraveghere (ANSPDCP).

Asumarea rolului de punct de contact pentru ANSPDCP privind aspectele legate de prelucrare inclusiv consultarea prealabilă menționată la articolul 36 din GDPR precum și, dacă este cazul, consultarea cu privire la orice altă chestiune.

Coordonează tratarea cererilor persoanelor vizate.

Date de contact:

Persoana responsabilă de protecția datelor cu caracter personal:

– e-mail: office@sivelectro.ro

– adresă corespondență : Bucuresti, sector 3, str. Panait Cerna, nr. 7, bl. M44, sc. 3, et. 5, ap. 87.

Call Now Button